نمایش 1 - 1 از 1
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
04/11/1394 - 13:06
اشتراک در برنامه توسعه ششم