نمایش 1 - 1 از 1
ایران برای هیچ کشوری و جامعه بشری تهدید نیست ایران اسلامی و مقتدر با پیشینه روشن و تمدن ساز خود برای دنیا نه تنها تهدید نیست بلکه یک فرصت و نعمت و یک بازیگر مثبت منطقه ای است و در راستای ثباط و تامین امنیت جامعه جهانی قدم بر می دارد.
11/04/1393 - 11:59
اشتراک در بشری