نمایش 1 - 1 از 1
بازبینی خاطرات بمباران خونین نمازگزاران همدان در روز قدس سال61 گفتگوی خواندنی با یکی از شاهدان عینی بمباران خونین نمازگزاران همدانی در روز قدس سال 61 توسط رژیم بعثی - صهیونیستی صدام
04/24/1400 - 11:23
اشتراک در بمباران نمازگزاران