نمایش 1 - 2 از 2
	نفس هایی از جنس گاز خردل / کودکان؛ قربانیان بی گناه سلاح های شیمیایی زنگ اول بررسی می کند: وقتي تاريخ فاجعه شيميايي سردشت را در ذهنم مرور می کنم و آن را ورق می زنم، ناخودآگاه تصویری از کودکان مظلوم و بی گناه با نفس های خردلی و تاول های داغ برایم تداعی می شود و آن لحظه، عجیب نفسم تنگ می شود.
04/08/1394 - 14:21
	سلاح هایی که تاثیر موروثی به دنبال دارند به بهانه سالروز مبارزه با سلاح های شمیایی: 8 تیر روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی است؛ سلاح هایی که ناجوانمردانه در جنگ ها جان مردم را می ستانند؛ حتی اگر این مردم زنان و کودکانی باشند که اصلا به جنگ ارتباطی نداشته و از آن بیزار باشند.
04/08/1394 - 14:19
اشتراک در سردشت