نمایش 1 - 10 از 49
حقوق بشر آمریکایی برای سیاهپوستان دولت مستکبر آمریکا که در مورد همه کشورهای دنیا، به دروغ دغدغه حقوق بشری دارد این روزها در شهرهای آمریکا سیاهپوستان را در بی عدالتی کامل میکشد و کسی هم صدایش درنمی آید.
04/09/1398 - 07:50
یادش به خیر اون وختا 20 (کمیک استریپ) قسمت بیستم - کار و اشتغال ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/25/1394 - 08:12
یادش به خیر اون وختا 19 (کمیک استریپ) قسمت نوزدهم - خانه تکانی و مهمانی نوروز ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/24/1394 - 08:03
یادش به خیر اون وختا 18 (کمیک استریپ) قسمت هجدهم - بازی های قدیمی ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/23/1394 - 07:57
یادش به خیر اون وختا 17 (کمیک استریپ) قسمت هفدهم - آموزش و تربیت در مدارس ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/22/1394 - 11:41
یادش به خیر اون وختا 16 (کمیک استریپ) قسمت شانزدهم- تربیت دینی ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/21/1394 - 12:46
یادش به خیر اون وَختا 15 (کمیک استریپ) قسمت پانزدهم - غیرت و مردانگی مردان ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/20/1394 - 12:44
یادش به خیر اون وَختا 14 (کمیک استریپ) قسمت چهاردهم - حیا و متانت دختران ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/19/1394 - 12:41
یادش بخیر اون وختا, کاریکاتور, سبک زندگی قسمت سیزدهم - معماری منازل ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/18/1394 - 12:38
یادش به خیر اون وَختا 12 (کمیک استریپ) قسمت دوازدهم - نقش حیوانات در زندگی ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/17/1394 - 12:19

صفحه‌ها

اشتراک در کاریکاتور