نمایش 1 - 1 از 1
یک واحد صنفی نانوایی به دلیل اصرار بر تخلف کم فروشی در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی ملایر محکوم شد.
06/19/1402 - 08:28
اشتراک در کم فروشی نان