نمایش 1 - 2 از 2
رهبر معظم انقلاب اسلامى در اجتماع بزرگ مردم همدان دیدار یار/ مشروح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در اجتماع بزرگ مردم همدان 15/4/1383
04/15/1398 - 09:08
دیدار یار/ مشروح بیانات رهبر معظم انقلاب دردیدار اعضاى بسیج و پرسنل اداره کل اطلاعات استان همدان 16/4/1383
04/09/1393 - 15:37
اشتراک در دیداریار