وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 3 خرداد 1394 ساعت 09:32   |   کد مطلب: 14516
امام جمعه شهر قهاوند گفت: امروزبحمدالله فناوری های نظامی وقدرت معنوی حاکم برسپاه اصلی ترین عامل بازدارندگی دربرابرتهدیدات نظامی علیه جمهوری اسلامی وبالاترین پشتوانه فرزندان ملت درمذاکرات هسته ای است.

به گزارش نافع،به نقل از جهاد پرس ، حجت الاسلام حسین محققی گفت: ملت بزرگوارایران اسلامی بخاطراقدامات بزرگ واعجاب انگیزسپاه به عنوان بازوی نظام ولایی درصیانت ازانقلاب ودستاوردهای آن قدردان فرزندان پاسدارخودهستند.

امام جمعه شهر قهاوندافزود: سپاه باعمل به رسالت انقلابی خودوباتقویت مولفه های قدرت ملی درهمه عرصه هامانع ازتحقق برنامه های سخت افزاری ونرم افزاری دشمنان انقلاب درتضعیف وبراندازی نظام شده است امروزفرزندان سپاهی امام راحل حتی دربیرون ازمرزهاموفق شده جریان تکفیری داعش رادرسوریه وعراق زمینگیرنموده ومعادلات امنیتی وسیاسی رابه نفع جبهه مقاومت رقم بزند

وی گفت: امروزبحمدالله فناوری های نظامی وقدرت معنوی حاکم برسپاه اصلی ترین عامل بازدارندگی دربرابرتهدیدات نظامی علیه جمهوری اسلامی وبالاترین پشتوانه فرزندان ملت درمذاکرات هسته ای است.

وی بیان کرد: ازاهداف جنگ نرم دشمن بعدازقطع امیدازمواجهه سخت بانظام اسلامی تضعیف وشکستن روحیه مقاومت وایستادگی درمردم بوده است که متاسفانه بایدگفت موفق شده گفتمان مقاومت رادربعض خواص به گفتمان سازش تبدیل نماید

وی افزود: ولذامشاهده می کنیم هم درروزنامه ها وکتاب هایشان وهم درسخنرانی هایشان مطرح می کنند که مگرمی شوداهل توسعه وپیشرفت باشیم اهل استقلال هم باشیم مگرمی شودتاابدبا آمریکادشمن بودومبارزه کرد؟

وی ادامه داد :همین هفته شخصی به نام قنبری که متاسفانه نماینده مجلس هم هست درهمدان می گوید:آمریکاابرقدرت است ونمی توان باآن درافتاد هرکس باکدخدادربیافتدورمی افتد

محققی بیان کرد: مقدمتاعرض بکنم جنگ ودرگیری جبهه حق باجبهه استکبارهیچگاه تمام شدنی نیست واین که بعضی می گویند تاکی بایدمبارزه کردازدنیازدگی وبزدلی خودآنان است وشاهدبراین مدعا قرآن کریم است که می فرماید: وکذالک جعلنل لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس_وکذالک جعلنل لکل نبی عدوامن المجرمین سنت الهی این است که برای هرپیامبری دشمنی ازجن وانس وستمکاران قراردادیم

وی ادامه داد :دشمنی استکباربا اسلام به سرکردگی آمریکا بادورانی که امام فرمودند:همه مصیبت هاازآمریکا است وهرچه فریادداریدبرسرآمریکابکشیددههابرابرشده است.

امام جمعه شهر قهاوند گفت: امروزعده ای ازتعامل سازنده باجهان این معنی راتعریف وعمل می کنندکه به سمت همزیستی مسالمت آمیز باکفرواستکبارجهانی برویم درحالی که کفرجهانی درحال مبارزه بی امان بااسلام بخصوص ملت مقاوم ایران است.

وی افزود: آمریکا وهم پیاله های مزدورش درمنطقه درخشن ترین صورت ممکن دارند بااسلام مقابله می کنندواززنده سوزی وسربریدن تاجگرانسان به دندان کشیدن وازویرانی شهرهاتاکشتارونسل کشی درعراق وسوریه ویمن هیچ ابایی ندارند.

وی ادامه داد :امروزتاریخ وبشریت باعملکرد زشت وسیاه استکبارجهانی سیاه ترین روزهای خودرامی گذراند.

محققی گفت: امروزآمریکادرحالی که باایران درحال مذاکره است وبانرمش بی سابقه ازطرف دولت همه امتیازات فراترازآرزویش راگرفته است توافق ژنو ولوزان را زیرپامی گذاردایران راتهدیدبه گزینه نظامی می کندمزدوران عرب منطقه رابه کمپ دیویددعوت می کندودرآنجاایران بعنوان بزرگترین چالش وخطرمعرفی وتعهدات امنیتی بسته می شود.

وی گفت: امروزعده ای دنیا زده روحیه ضعیف وانفعالی خودرابه ملت ایران تعمیم می دهندوباوقاحت تمام وعده ها وسنت های الهی چون من یتوکل علی الله فهوحسبه رابه تمسخرمی گیرند الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم

حجت الاسلام حسین محققی گفت: درحالی که ماتجربه پیروزی یاران اندک ومحصوردرشعب راداریم آیاضعف مانسبت به آمریکابیش ازضعف مسلمانان نسبت به کفاراست؟.

وی گفت: ماتجربه تنهایی امام درسال 42 وانقلاب ودفاع مقدس وصحرای طبس وفتح خرمشهرراداریم ماتجربه جنگ های 22و33و8و50روزه حزب الله وحماس وپیروزی ایران دراین جنگ های نیابتی راداریم ماتجربه مقاومت جانانه سوریه ومظلومانه یمن راداریم.

وی افزود: آیاضعف مابیشترازسال42وانقلاب ودفاع مقدس ودهه های قبل است ؟آیااقتدارسیاسی ونظامی واقتصادی آمریکارامی توان بادهه های قبل مقایسه نمود؟

وی بیان کرد: نظام اسلامی علیرغم همه توطئه ها وفشارها وتحریمهای بیرونی وظلم نامحرمان داخلی به مرحله ای ازاقتداررسیده است که آمریکارامجبوربه کنارگذاشتن راهبردمداخله درکشورهای منطقه وخروج ازمنطقه نموده است امروزآمریکامجبورشده حل چالش های منطقه ومقابله باجبهه مقاومت به رهبری ایران رابه شاهزادگان بزدل وعیاش آل سعودبسپارد.

محققی گفت: حال که رقیب میدان راخالی وچشم امیدبه ارتشهای عربی وآدمکشهای وحشی بسته است ایران اسلامی بایدبامحکم نمودن جای پاباقدرت به جلوحرکت نمایدوبه جای سیاست مداراوامیدداشتن به ژنوولوزان اقتصادراهم بامقاومت همراه نموده واقتصادمقاومتی راپیاده نماید.

وی افزود: امروزایجادتردیددرگفتمان مقاومت انقلاب وغفلت ازاهداف امام ومنویات رهبری معظم خسارات جبران ناپذیری به کشوروانقلاب واردساخت است.

دیدگاه شما