نمایش 1 - 1 از 1
نتیجه فقدان استقلال سیاسی در اردن/ داعش ،خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند خبر اعدام خلبان اردنی توسط داعش به شکل بسیار فجیع، باردیگر احساسات جامعه جهانی را جریحه دارکرد. این گروه جنایتکار در اقدامی بسیار منزعج کننده ،خلبان اردنی اسیر را زنده زنده سوزاند! حرکتی وحشیانه که حتی تصور آن نیز بسیارسخت است.
11/15/1393 - 08:52
اشتراک در مبارزه با داعش