نمایش 1 - 1 از 1
استاندار همدان؛ استاندار همدان گفت: شعار سال گذشته مقام معظم رهبری اقتصاد و فرهنگ باید همچنان در کشور تداوم داشته باشد و اقتصاد مقاومت نباید نادیده گرفته شود و حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و شرایط مذاکرات به تنیجه برسد اقتصاد مقاومتی ادامه دارد.
02/08/1394 - 09:25
اشتراک در نادیده واقتصاد و فرهنگ